Zarząd spółki Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 3 k.s.h., mając na uwadze wyrażenie przez akcjonariuszy Spółki zgody na komunikację elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy, ma przyjemność zawiadomić o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2022 roku, godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu; e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 6) Wolne wnioski; 70 Zamknięcie obrad.
Zarząd spółki Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „Zgromadzenie”) na dzień 23 sierpnia 2021 roku, godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta; 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty odnotowanej przez Spółkę w 2020 roku; 6) Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty odnotowanej przez Spółkę w 2020 roku; 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; c) pokrycia straty za rok 2020; d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w 2020 roku; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w 2020 roku; 8) Wolne wnioski; 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sim-farm.com. Termin ogł.: 08.04.2021 r.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sim-farm.com. Termin ogł.: 24.03.2021 r.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sim-farm.com. Termin ogł.: 09.03.2021 r.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sim-farm.com. Termin ogł.: 22.02.2021 r.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Sim Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, NIP: 9691637726, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000786026 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, kapitał wpłacony: 100.000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.