Zarząd spółki Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2023 roku, godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., g) zmiany § 14 oraz § 15 Statutu Spółki, h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
PROPONOWANE ZMIANY § 14 STATUTU SPÓŁKI
Dotychczasowy §14 ust. 7 Statutu Spółki: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”. I. Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 20 o treści: „Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”.
II. Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 21 o treści: „Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.”.
III. Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 22 o treści: „W związku z treścią art. 3821 § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”.
PROPONOWANE ZMIANY § 15 STATUTU SPÓŁKI
I. W § 15 Statutu Spółki, po ust. 8 dodaje się ust. 9 o treści: „Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”.
II. W § 15 Statutu Spółki zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowy ust. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Zarząd spółki Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 3 k.s.h., mając na uwadze wyrażenie przez akcjonariuszy Spółki zgody na komunikację elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy, ma przyjemność zawiadomić o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2022 roku, godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2021 r.; d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu; e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 6) Wolne wnioski; 70 Zamknięcie obrad.
Zarząd spółki Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „Zgromadzenie”) na dzień 23 sierpnia 2021 roku, godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Protokolanta; 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty odnotowanej przez Spółkę w 2020 roku; 6) Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty odnotowanej przez Spółkę w 2020 roku; 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020; c) pokrycia straty za rok 2020; d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w 2020 roku; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w 2020 roku; 8) Wolne wnioski; 9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sim-farm.com. Termin ogł.: 08.04.2021 r.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sim-farm.com. Termin ogł.: 24.03.2021 r.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sim-farm.com. Termin ogł.: 09.03.2021 r.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Sim Farm S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180) pod adresem ul. Miła 2, NIP: 9691637726, KRS: 0000786026, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sim-farm.com. Termin ogł.: 22.02.2021 r.
Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Sim Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, NIP: 9691637726, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000786026 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, kapitał wpłacony: 100.000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.